សេវាកម្ម


អ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿន

ការតភ្ជាប់

សេវាកម្ម Hosting & Colocation

គណនី

អ្នកប្រើប្រាស់

សេវា

បង់ប្រាក់ជាមុន

ទីតាំង

Hotspot របស់យើង

ដៃគូសហការណ៍


ផ្នែកស្តីពីការចូលប្រើប្រាស់វិបអ៊ីម៉ែល


អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនអនឡាញ ត្រូវបានផ្តល់ជូននូវគណនីអ៊ីម៉ែលផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលា
និងគ្រប់ទីកន្លែង

ONLINE Webmail

តើអ្នកចង់ធ្វើតេស្តល្បឿនអ៊ិនធឺណិតរបស់លោកអ្នកដែរឬទេ?

ការធ្វើតេស្តល្បឿនអ៊ិនធឺណិតអាចធ្វើបានសម្រាប់កម្មវិធី iOS,

Android, MacOS, Windows,

Apple TV និង Google Chrome

GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer