ការតភ្ជាប់

កញ្ចប់សេវាកម្ម Bridge Connectivity:

Bridge Connection(VPLS) គឺជាបណ្តាញខ្សែតភ្ជាប់នៅក្នុងស្រុកពីសាខាមួយ
ទៅសាខាមួយទៀតរបស់អាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុន ដែលផ្អែកលើប្រភេទ Network-Base IP

គឺជាការតភ្ជាប់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលជាប្រភេទបណ្តាញដែលធ្វើការតភ្ជាប់ទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងសាខានានា និងការិយាល័យកណ្តាល។
អត្ថប្រយោជន៍៖

 • ទំនាក់ទំនងបណ្តាញក្នុងភាពជាឯកជន និងមានសុវត្ថិភាព
 • ត្រួតពិនិត្យតាមដានលើដំណីរការបណ្តាញ
 • ប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ និងដំឡើងបានឆាប់រហ័ស
 • អាចអោយលោកអ្នកភ្ជាប់បានជាមួយ ឧបករណ៍ Network នានា
  ដែលជាប្រភេទ Ethernet Port
 • អាចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បានយ៉ាងពេញលេញជាមួយ IP VPN (IPsec)
  លើការតភ្ជាប់សាខាក្រុមហ៊ុន
 • ការតភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានស្ថិរភាព
 • សេវាផ្តល់ជំនួយ និងដោះស្រាយបញ្ហា 24/7
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer