ការតភ្ជាប់

កញ្ចប់សេវាកម្ម Bridge Connectivity:

Bridge Connection(VPLS) គឺជាបណ្តាញខ្សែតភ្ជាប់នៅក្នុងស្រុកពីសាខាមួយ ទៅសាខាមួយទៀតរបស់អាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុន ដែលផ្អែកលើប្រភេទ Network-Base IP

ការតភ្ជាប់

កញ្ចប់សេវាកម្ម MPLS VPN):

MPLS VPN ផ្តល់ជូនជាមួយនឹង បណ្តាញដែលមាន ភាពបត់បែន

ការតភ្ជាប់

កញ្ចប់សេវាកម្ម IEPL/ IPLC):

បណ្តាញខ្សែតភ្ជាប់ទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីអោយអតិថិជនតភ្ចាប់ពីសាខាមួយ ទៅសាខាមួយទៀត
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer