សេវាបង្ហោះ/ផ្ទុកទិន្នន័យ

អ៊ីម៉ែល, DNS និង សេវាកម្មបង្ហោះគេហទំព័រ

ក្រុមហ៊ុនអនឡាញផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវអ៊ីម៉ែល
និងការបង្ហោះគេហទំព័រ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់

ក្រុមហ៊ុនអនឡាញផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបង្ហោះគេហទំព័រដែលអាចប្រើប្រាស់ Domain ផ្ទាល់ខ្លូន (បង្ហោះគេហទំព័រ និងអ៊ីម៉ែលជូនអ្នកប្រើប្រាស់) ។ វាត្រូវបានរចនាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមេគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនអត្តសញ្ញាណ និងវត្តមានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
អត្ថប្រយោជន៍ស្នូល៖

  • ការបង្ហោះ DNS
  • ទទួលបានគេហទំព័រទំព័រផ្ទាល់ខ្លូន WWW (www.yourdomain.com ឬ
    www.yourdomain.com.kh)
  • ប្រអប់សារអ៊ីម៉ែលរួមមួយផ្ញើទៅកាន់ប្រអប់សារអ៊ីម៉ែលតែមួយដែលអាចត្រូវបាន
    ប្រមូលនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ញើសារមួយ​ និងអាចត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុង LAN
  • ផ្តល់ CPanel សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
  • ផ្តល់ការបង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន
  • ផ្តល់ជំនួយ និងដោះស្រាយបញ្ហា 24/7
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer