សេវាបង្ហោះ/ផ្ទុកទិន្នន័យ

កញ្ចប់សេវាកម្ម VPS:

Virtual Private Server (VPS) គឺជាប្រភេទ Server រូមគ្នាមួយដែលសំរួលដល់ការចំណាយរបស់អតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសន្សំសំចៃខ្ពស់

សេវាបង្ហោះ/ផ្ទុកទិន្នន័យ

មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ

ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត និងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរក្សានូវទិន្នន័យរបស់អតិថិជន

សេវាបង្ហោះ/ផ្ទុកទិន្នន័យ

កញ្ចប់សេវាកម្ម VIRTUAL PBX:

Virtual IP PABX គឺជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ (IP-PABX) ដែលអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានដោយទូលំទូលាយ

សេវាបង្ហោះ/ផ្ទុកទិន្នន័យ

អ៊ីម៉ែល, DNS និង សេវាកម្មបង្ហោះគេហទំព័រ

ក្រុមហ៊ុនអនឡាញផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវអ៊ីម៉ែល និងការបង្ហោះគេហទំព័រ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer