ការតភ្ជាប់

កញ្ចប់សេវាកម្ម IEPL/ IPLC):

បណ្តាញខ្សែតភ្ជាប់ទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីអោយអតិថិជន
តភ្ចាប់ពីសាខាមួយ ទៅសាខាមួយទៀត

បណ្តាញខ្សែក្រៅប្រទេស IEPL ឬ IPLC គឺជាបណ្តាញខ្សែដាច់ដោយឡែកដែលមានសុវត្ថិភាព ចំណុះEthernetទំហំធំ និងសុវត្ថិភាពដែលអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការភ្ជាប់បណ្តាញនៅកន្លែងផ្សេងៗនៅលើពិភពលោក ។
អត្ថប្រយោជន៍ស្នូល៖

  • ផ្តល់សុវត្ថិភាព ទំនុកចិត្ត និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការពង្រីកប្រព័ន្ធបណ្តាញ
  • ប្រព័ន្ធបណ្តាញទំនាក់ទំនងមានលក្ខណៈឯកជន និងមានសុវត្ថិភាព
  • អាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Ethernet Interface តែម្តង
  • ប្រើបណ្តាញខ្សែក្រោមសមុទ្រ និងលើគោកដែលជាបណ្តាញឆ្លងទៅក្រៅប្រទេស
  • ធានាលើសេវាកម្មដែលអាចជឿរទុកចិត្តបាន
  • សេវាផ្តល់ជំនួយ និងដោះស្រាយបញ្ហា 24/7
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer