អ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿន

កញ្ចប់សេវាកម្មសម្រាប់សាជីវកម្ម

កញ្ចប់សេវាកម្មនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អាជីវកម្មធំៗ

ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ជូននូវការភ្ជាប់អុិនធឺណិតដ៏សម្បូរបែប និងសេវាកម្មអុិនធឺណិតដែលមានគុណភាពល្អបំផុតដល់ក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នជាមួយការផ្តល់ជូនល្បឿនដ៏ល្អបំផុត។ ជាមួយនឹងការផ្តល់ជំនួយ 24/7 ពីបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់ អតិថិជនដែលបានផ្តល់ជូនដាច់ដោយឡែកពីគេ និងរហ័សបំផុត ហើយត្រូវបានផ្តល់ជូននូវកិច្ចសន្យាធានាកម្រិតសេវា (SLA) ដែលធានាថាការតភ្ជាប់ទាំងនេះមានការថែទាំយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ និងការប្រើប្រាស់ដោយរលូន។
អត្ថប្រយោជន៍៖

 • ការតភ្ជាប់ខ្សែកាបអុបទិក
 • បណ្តាញបញ្ចូនដ៏ល្អបំផុត និងមានល្បឿនលឿន ជាពិសេសគឺទៅកាន់ ប្រទេសចិន
 • ការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតដោយគ្មានដែនកំណត់
 • ផ្តល់ជូនបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងគណនីផ្ទាល់
 • ការផ្តល់គណនី FTP មួយ
 • ការផ្តល់គណនីអ៊ីម៉ែលឥតគិតថ្លៃចំនួន 30

ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ជូននូវការភ្ជាប់អុិនធឺណិតដ៏សម្បូរបែប និងសេវាកម្មអុិនធឺណិតដែលមានគុណភាពល្អបំផុតដល់ក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នជាមួយការផ្តល់ជូនល្បឿនដ៏ល្អបំផុត។ ជាមួយនឹងការផ្តល់ជំនួយ 24/7 ពីបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់ អតិថិជនដែលបានផ្តល់ជូនដាច់ដោយឡែកពីគេ និងរហ័សបំផុត ហើយត្រូវបានផ្តល់ជូននូវកិច្ចសន្យាធានាកម្រិតសេវា (SLA) ដែលធានាថាការតភ្ជាប់ទាំងនេះមានការថែទាំយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ និងការប្រើប្រាស់ដោយរលូន។
អត្ថប្រយោជន៍៖

 • ការតភ្ជាប់ខ្សែកាបអុបទិក
 • ការប្រើប្រាស់អុិនធឺណិតដោយគ្មានដែនកំណត់
 • ផ្តល់ជូនបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងគណនីផ្ទាល់
 • ការផ្តល់គណនី FTP មួយ
 • ការផ្តល់គណនីអ៊ីម៉ែលឥតគិតថ្លៃចំនួន 30
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer