ការតភ្ជាប់

កញ្ចប់សេវាកម្ម MPLS VPN):

MPLS VPN ផ្តល់ជូនជាមួយនឹង បណ្តាញដែលមាន ភាពបត់បែន

MPLS VPN ផ្តល់ជូនវិស្វករផ្នែកបណ្តាញនូវភាពបត់បែនក្នុងការបញ្ចូន និងតំណបញ្ចូនចរាចរបណ្តាញជាច្រើនប្រភេទ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្នូល MPLS ។ លើសពីនេះទៅទៀត វិស្វករផ្នែកបណ្តាញនឹងអាចបង្កើតបណ្តាញ ឯកជននិម្មិតដែលផ្អែកលើបណ្តាញMPLS ខណៈពេលបញ្ជូនកម្មវិធី ដូចជាសំលេង ទិន្នន័យ និងវីដេអូ ឆ្លងកាត់តាមការតភ្ជាប់តែមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។
អត្ថប្រយោជន៍ស្នូល៖

  • ទំនាក់ទំនងបណ្តាញឯកជន
  • អាចដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់បានពេញលេញជាមួយនឹង dynamic routing និង virtual routing
  • MPLS ដំណើរការលើការប្តូរស្លាកជាជាងលើបណ្តាញ IP ធម្មតា
  • អ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចប្រើអាសយដ្ឋាន IP ផ្ទាល់របស់ពួកគេបាន
  • សេវាផ្តល់ជំនួយ និងដោះស្រាយបញ្ហា 24/7
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer