សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ

អ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿន

ក្រុមហ៊ុនអនឡាញផ្តល់ជូនកញ្ចប់សេវាកម្មអ៊ិ¬¬នធឺណិតជាច្រើនដែលសមស្របនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់វិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជនដូចជាក្រសួង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រោងចក្រ សណ្ឋាគារ កាស៊ីណូ ។ល។

សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ

បណ្តាញតភ្ជាប់

ក្រុមហ៊ុនអនឡាញផ្តល់ជូននូវភាពបត់បែនក្នុងការបញ្ចូន និងបណ្តាញតភ្ជាប់ ជាច្រើនប្រភេទដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត ជាមួយការបញ្ចូនទិន្នន័យប្រកមដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចជា ការបញ្ជូនសំលេង ទិន្នន័យ និងវីដេអូ ។ល។

សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ

Hosting / Colocation Services

ក្រុមហ៊ុនអនឡាញផ្តល់នូវសេវាកម្ម Hosting ជូនអតិថិជនដោយសម្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាច Hosting ទិន្នន័យសំខាន់ៗ និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ សេវាកម្ម Server Colocation របស់យើងខ្ញុំប្រកបដោយស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងមានភាពពេញលេញ ដែលស្របតាមតម្រូវការ។
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer