សេវាបង្ហោះ/ផ្ទុកទិន្នន័យ

កញ្ចប់សេវាកម្ម VIRTUAL PBX:

Virtual IP PABX គឺជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ
(IP-PABX) ដែលអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានដោយទូលំទូលាយ

គឺជាបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ដែលរៀបចំឡើងសំរាប់ការហៅទូរស័ព្ទចេញចូល ក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬសាខាក្នុងប្រទេស។ ជាមួយ Virtual IP PABX
អ្នកប្រើប្រាស់អាចទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយមិនគិតថ្លៃហើយមិនមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះឡើយ។
អត្ថប្រយោជន៍ស្នូល៖

  • មិនគិតកម្រៃលើការហៅទូរស័ព្ទចេញចូលក្នុងប្រព័ន្ធ
  • ងាយស្រួលក្នុងការហៅទូរស័ព្ទចេញទៅក្រៅប្រទេស
  • អាចគ្រប់គ្រងលេខទូរស័ព្ទអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកបាន
  • មិនគិតតំលៃបន្ថែមលើការថែទាំ
  • អាចបន្ថែម និងពង្រីកសមត្ថភាព Virtual IPPBX
  • មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកច្រើនដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធ
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer