សេវាបង្ហោះ/ផ្ទុកទិន្នន័យ

កញ្ចប់សេវាកម្ម VPS:

Virtual Private Server (VPS) គឺជាប្រភេទ Serverរូមគ្នាមួយដែលសំរួលដល់ការ
ចំណាយរបស់អតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសន្សំសំចៃខ្ពស់

Virtual Private Server (VSP) គឺជាម៉ាស៊ីនមេនិម្មិតមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលប្រើបានភ្លាម។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចដំឡើងកម្មវិធីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងៗជាច្រើនទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគាត់។
អត្ថប្រយោជន៍ស្នូល៖

  • ដំឡើងតាម VMWare
  • កម្លាំងដំណើរការលឿនដាច់ដោយឡែក RAM និង ការផ្ទុក
  • មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងពេញលេញលើ VPS
  • មានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលើ VPS
  • ស្ថិរភាព និងភាពធន់ទៅលើ Hardware និង Software
  • អាចបន្ថែមសមត្ថភាពរបស់ឌីស, CPU, RAM និង ល្បឿន
  • ភាពបត់បែននៃការជ្រើសរើស QS និងកម្មវិធី
  • ផ្តល់ការថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃ
  • សេវាផ្តល់ជំនួយ និងដោះស្រាយបញ្ហា 24/7
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer